Barnerettsadvokat

Barnerettsadvokat: Barnefordeling, samvær, fast bosted og foreldreansvar. Advokat i barnevernssaker.

Barnefordeling

Advokat barnefordeling

Barnefordeling handler om den del av barneretten som regulerer forholdet mellom barna og foreldrene etter et samlivsbrudd. De viktigste begrepene er foreldreansvar, fast bosted og samvær. Dersom du har spørsmål om barnefordeling kan du kontakte en advokat som spesialiserer seg på barnerett.

Foreldrene kan fritt inngå avtale om barnfordeling etter samlivsbrudd, men ofte er det så høyt konfliktnivå i slike saker at det ikke lar seg gjøre å bli enige uten at barnefordelingssaken havner i domstolen. Domstolen vil da avgjøre barnefordelingsspørsmålene basert på hva som vil være til barnets beste.

Les mer om gangen i en barnefordelingssak her. Dersom du står ovenfor en tvist om barnefordeling kan du kontakte en barnerettsadvokat for en uforpliktende samtale.

 

Samvær

Advokat samvær

Foreldre og barn som ikke bor sammen har rett til samvær med hverandre. Samværsomfanget kan avtales, eller bestemmes av retten etter hva som er til barnets beste. Kontakt en advokat ved spørsmål om samvær.

Når foreldrene ikke blir enige om en samværsavtale, vil retten fastsette samvær etter hva som er til barnets beste. Dette beror på en skjønnsmessig vurdering. Vanlig samvær er en ettermiddag ukentlig, hver andre helg og to uker om sommeren samt jula eller påsken. Dette passer ikke alltid foreldrene, og man kan for eksempel avtale ovale helger.

Advokat ved tvist om samvær

Ved tvist om samvær kan du kontakte våre barnerettsadvokater. En advokat kan bistå ovenfor motparten for å få i stand en samværsavtale begge kan leve med, evt. gå til rettslige skritt i form av en barnefordelingssak for å få mer samvær.

Daglig omsorg

Advokat daglig omsorg

Daglig omsorg(fast bosted) handler om hvor barnet skal ha sin folkeregistrerte adresse og hvor barnet skal bo mest. I juridisk litteratur benyttes ikke lenger begrepet «daglig omsorg» om dette spørsmålet, men er byttet ut med begrepet fast bosted.

Ved samlivsbrudd har foreldrene full avtalefrihet til å avtale hvem som skal ha daglig omsorg for barnet. De kan også avtale å dele dette (delt fast bosted). Svært ofte blir foreldrene derimot ikke enige om dette, noe som har medført at svært mange tvister i domstolene omhandler akkurat dette spørsmålet. Les mer om daglig omsorg i artikkelen om fast bosted, eller kontakt en advokat som jobber med barnerett.

Fast bosted

Fast bosted, advokat

Der barnet har folkeregistrert adresse og der barnet bor mest kalles fast bosted. Svært mange barn opplever at foreldrene går fra hverandre. Det er svært vanlig at foreldre er uenige om hvor barnet skal ha fast bosted. Kontakt en advokat dersom du har spørsmål vedrørende fast bosted.

Hvordan avgjøres fast bosted?

Fast bosted og samvær de vanlige tvistetemaene i en barnefordelingssak for domstolene. Slike tvister står for en svært stor andel av alle rettslige tvister i rettsaparatet. De fleste foreldre blir imidlertid enige om hvor barnet skal bo. Dette står foreldrene fritt til å avtale seg i mellom. De kan også bli enige om delt bosted.

Dersom foreldrene ikke blir enige, må retten ta stilling til hvilken av foreldrene barnet skal ha fast bosted hos. Ved avgjørelsen skal retten vurdere hva som er til barnets beste. Hva som er til barnets beste må vurderes konkret i den enkelte sak. Rettspraksis og forarbeider gir omfattende veiledning om hvilke momenter som skal og kan legges vekt på når retten tar stilling til dette spørsmålet.

Relevante momenter ved avgjørelsen av fast bosted er typisk:

  • Best mulig samlet foreldrekontakt
  • Hensynet til status quo (miljøskifte)
  • Stabile forhold i hjemmet
  • Foreldrenes omsorgsevne
  • Deling av søskenflokk

Advokatbistand ved spørsmål om fast bosted

Dersom du står ovenfor en mulig tvist vedrørende fast bosted, kan du kontakte våre advokater for en uforpliktende samtale. Våre barnerettsadvokater undersøker også om du har krav på fri rettshjelp.

 

Foreldrerett

advokat foreldrerett

Foreldrerett er et utdatert ord som antas å knytte seg til det juridiske begrepet «foreldreansvar». Les mer om foreldreretten under artiklene om foreldreansvar.

Foreldreansvaret er regulert i barnelovens kapittel 5, og angir rettigheter og plikter for den som har foreldreansvar. Les mer om foreldreansvar og delt foreldreansvar. Kontakt en barnerettsadvokat ved spørsmål om foreldreansvaret.

Delt foreldreansvar

Delt foreldreansvar

Delt foreldreansvar(felles foreldreansvar) innebærer at begge foreldrene har foreldreansvar for barnet. Ektefeller har automatisk delt foreldreansvar, og det samme har samboende foreldre. Man beholder delt foreldreansvar ved et samlivsbrudd.

Dersom ugifte foreldre ikke bor sammen når barnet blir født, får moren foreldreansvaret. Det kan likevel avtales at de har delt foreldreansvar. Dette må meldes til folkeregistreret.

Betydningen av delt foreldreansvar

Ved at foreldrene har delt foreldreansvar tar de viktige avgjørelser om barnet sammen. Dette gjelder for eksempel navnebytte, utstedelse av pass, flytting utenlands, medisinske inngrep mv. Ved felt foreldreansvar må begge foreldrene være enige om disse spørsmålene. Kontakt en barnerettsadvokat ved spørsmål om delt foreldreansvar.

Foreldreansvar

Advokat foreldreansvar

Hva ligger i begrepet foreldreansvar? Reglene om foreldreansvar følger av barnelovens kapittel 5, som angir både rettigheter og plikter. I etterkant av et samlivsbrudd kan dette bli satt på spissen. Kontakt en advokat ved tvister vedrørende foreldreansvar.

Foreldreansvaret kan deles i to elementer. For det første forutsetter det en omsorgsplikt ovenfor barnet. For det andre inebærer det en rett til å ta avgjørelser i visse personlige forhold. Det nærmere innhold i foreldreansvaret følger av barneloven § 30:

§ 30. Innhaldet i foreldreansvaret. (lovdata)
       Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.
       Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.
       Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.
       Om retten til å ta avgjerd for barnet i økonomiske tilhøve gjeld reglane i verjemålslova 22. april 1927 nr. 3.
 

Den som har foreldreansvar avgjør personlige forhold, avgjørelser om medisinsk behandling, utstedelse av pass, navn, samtykker til ekteskapsinngåelse, innmelding i trossamfunn og flytting utenlands.

Hvem har foreldransvar?

Det er i utgangspunktet barnets far og mor som har foreldreansvaret. Dersom de er gift, har begge foreldreansvaret. Det samme gjelder ugifte foreldre som bor sammen. Dersom foreldrene ikke er gifte, og ikke bor sammen, har mor foreldreansvaret alene. Andre løsninger kan avtales, for eksempel at far også skal ha dette ansvaret, og det kan reises sak om foreldreansvar i en barnefordelingssak for domstolene. Ta kontakt med en barnerettsadvokat om du ønsker å vite mer om dette.